OBČIANSKE PRÁVO

 • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, nájomná zmluva, zmluva o dielo), dohôd a iných právnych dokumentov
 • právne poradenstvo vo všetkých oblastiach občianskeho práva ( napr. vlastnícke právo – všetky formy vlastníctva hnuteľných vecí aj nehnuteľností, susedské spory, záväzkové právo – všetky formy zmlúv atď.)
 • zakladanie občianskych združení a nadácií
 • právne služby v oblasti dedičského práva – zastupovanie klienta v dedičskom konaní, vypracovanie návrhu na prejednanie novoobjaveného majetku, vypracovanie dohody o vyporiadaní dedičstva
 • príprava právnych analýz, stanovísk a vyjadrení vo veciach ochrany vlastníckeho práva a susedských vzťahov
 • uplatnenie zodpovednosti za škodu a zodpovednosti za vady
 • zastupovanie v súdnom a exekučnom konaní
 • ochrana osobnostných práv klienta

BYTOVÉ PRÁVO

 • právne poradenstvo a konzultácie vo veciach hospodárenia s majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • ochrana práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • vypracovanie a pripomienkovania zmlúv o výkone správy, ich zmena a zánik
 • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru, dohôd a iných právnych dokumentov
 • zastupovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri vymáhaní škody a vzniknutých nedoplatkov v súdnom a exekučnom konaní
 • príprava právnych analýz, stanovísk a vyjadrení vo veciach zabezpečenia činností týkajúcich sa výkonu správy domu