PRACOVNÉ PRÁVO

  • právne poradenstvo a konzultácie v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľov aj zamestnancov
  • vypracovanie a pripomienkovanie právnych úkonov týkajúcich sa vzniku a zmeny pracovného  pomeru
  • vypracovanie a pripomienkovanie právnych úkonov týkajúcich sa zániku pracovného pomeru – výpoveď, dohoda o skončení pracovného pomeru, okamžité skončenie pracovného pomeru
  • právne poradenstvo pri uplatnení nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca i zamestnávateľa
  • príprava právnych analýz, stanovísk a vyjadrení v otázkach zodpovednosti za škodu a náhrady škody v pracovno – právnych vzťahoch
  • zastupovanie klientov v konaní pred inšpektorátom práce
  • zastupovanie klientov v súdnom konaní