RODINNÉ PRÁVO

  • právne poradenstvo a konzultácie pri uzatváraní manželstva,  pri rozvode manželstva, vo veciach styku rodičov s deťmi
  • vypracovanie právnych dokumentov (napr. návrh na rozvod manželstva, rodičovská dohoda o úprave výkonu rodičovských práv a povinností)
  • zastupovanie klientov v konaní pred súdom
  • úprava starostlivosti o maloleté deti
  • určenie rodičovstva (určenie materstva, určenie a zapretie otcovstva)
  • zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (vypracovanie dohody o vyporiadaní BSM, zastupovanie v konaní o zrušenie a vyporiadanie BSM)
  • poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie klientov pri domáhaní sa práv súvisiacich s vyživovacou povinnosťou