SPRÁVNE PRÁVO

  • zastupovanie klientov v správnom konaní, najmä v katastrálnom, stavebnom, daňovom a priestupkovom konaní
  • právne poradenstvo a konzultácie ohľadom právnych vzťahov, ktoré vznikajú v oblasti verejnej správy
  • príprava právnych analýz, stanovísk a vyjadrení
  • vypracovanie podaní – návrhov, žiadostí, opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správnych orgánov (odvolanie, návrh na obnovu konania, návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, návrh na podanie protestu prokurátora)
  • vypracovanie žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia alebo postupu správneho orgánu a zastupovanie v tomto konaní
  • zastupovanie v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy a v konaní o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy